OM OSS

Litt om Asker Jazzklubb som ble tildelt prisen Årets jazzklubb 2010

av Camilla Slaattun Brauer

Asker Jazzklubb er tildelt prisen Årets Jazzklubb 2010. Prisen ble overrakt av styreleder i Norsk jazzforum, Odd Erik Hansgaard, under Vinterjazzkonserten med Palle Wangberg og Gamle Sandvika Storband onsdag 3. februar. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Asker Jazzklubb med entusiasme og en særdeles høy konsertaktivitet, har klart å skape et levende jazzmiljø i lokalsamfunnet.

Prisen Årets jazzklubb tildeles hvert år én av Norsk jazzforums medlemsklubber. I vurderingen legges det blant annet vekt på en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene, god organisering og orden på økonomien. Prisen er på 10 000 kroner og overrekkes under Vinterjazz. Begrunnelse Årets jazzklubb 2010 
Med sitt egendefinerte mål om å ”få flere til å like jazz”, har Asker Jazzklubb klart å skapt et levende jazzmiljø i lokalsamfunnet. Asker jazzklubb har med hovedvekt på standardjazz bemerket seg med en særdeles høy konsertaktivitet; åtte til ti konserter pr måned. Klubben holder til på Café Lancelot i Asker sentrum, men samarbeider også med Asker kulturhus og kirker i nærområdet. I tillegg til å presentere større nasjonale navn er de også en scene for lokale musikere, både amatører og profesjonelle. Nylig innførte klubben fast ungdomsjam én gang i måneden og i 2010 planlegges nye aktiviteter som blant annet barnejazz. 

Asker Jazzklubb har på en vellykket måte arbeidet bevisst, kreativt og entusiastisk med programlegging og publikumsrekruttering. De tre M’ene; musikk, mat og miljø, ligger som en rettesnor for klubbens aktiviteter, og hver uke samles jazzinteresserte til en musikalsk totalopplevelse med jazzmeny og gratis inngang på de fleste konserter. Klubben inviterer også til ekstraordinære arrangement som blant annet jazzcruise, og arrangerer Asker jazzfestival som etter hvert har utviklet seg til å bli en folkefest og et samlingspunkt. Klubben driver godt og har en sunn økonomi. 

Asker jazzklubb er dyktige på markedsføring og informasjonsarbeid og dette har bidratt til å sette Asker på jazzkartet. Prisen Årets Jazzklubb inspirerer forhåpentligvis til videre satsing.

Asker Jazzklubb tildelt prisen ÅRETS JAZZKLUBB 2010
http://www.jazzforum.no/nyheter/asker-jazzklubb-tildelt-prisen-arets-jazzklubb-2010
http://www.budstikka.no/sec_kultur/article281996.ece

Visjonen for Asker Jazzklubb er:” Det gode liv”
God mat, god drikke og god jazzmusikk, hyggelig lokaler og hyggelige mennesker= “DET GODE LIV”

 • Harald Skogli

Asker Jazzklubb er for alle Jazzglade mennesker. Vi arrangerer ca 100 konserter hvert år, for å oppnå vårt mål om «Det gode liv». For oss betyr det «God mat, god drikke og god jazzmusikk, hyggelige lokaler og hyggelige mennesker». Hvis du vil være med så holder vi til i lokalene til Lancelot i Asker sentrum. Vil du bli medlem, har du mulighet til det her.

Partnere

 • Lancelot

Vedtekter for Asker Jazzklubb

 • § 1. Navn
  Asker Jazzklubb
 • § 2. Formål
  Foreningen Asker Jazzklubb har som formål på ideelt grunnlag å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne type musikk i Asker.
 • § 3. Kapital
  Foreningens grunnkapital er på kr. 1.000,-.
 • § 4. Medlemmer
  Alle medlemmer av Asker Jazzklubb som sogner til det geografiske området foreningen dekker er medlemmer av foreningen.
 • § 5. Årsmøte
  Årsmøtet avholdes hvert andre år og innen utgangen av mai.
  Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap,
  budsjett og handlingsplan for stiftelsen, velge styre, valgkomité med
  tre medlemmer og utpeke revisor.

  Alle vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, bortsett fra saker som gjelder vedtektsendringer. Her kreves 2/3 flertall.

  Årsmøtet skal innkalles med 6 ukers varsel. Saker til behandling må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted, og sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtet finner sted.
 • § 6. Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 25 % av medlemmene eller styret krever dette.
  Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er omtalt i innkallingen.
 • § 7. Styret
  Styret skal ha minimum 6 medlemmer med personlige varamedlemmer og disse skal velges for to år av gangen. Leder skal velges separat av årsmøtet. Styret skal bestå av minimum to representanter fra musikergrupperingen og minimum to fra arrangørgrupperingen. Inntil to ikke-medlemmer kan velges inn i styret på grunnlag av sin profesjon. Ved valg av styre bør det tilstrebes en best mulig fordeling av styremedlemmer ut fra kriteriene geografi, kjønn og kompetanse.

  Vedtak i styret kan fattes når minimum fire medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme
 • § 8. Signatur
  Styreleder, økonomiansvarlig i styret og daglig leder har, hver for seg, fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Asker Jazzklubb. Styret fastsetter den økonomiske rammen for fullmakten.
 • § 9. Oppløsning
  Dersom et årsmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse foreningen skal foreningens aktiva tilfalle Norsk jazzforum.

Det gode liv